بخش ژنتیک

سایتوژنتیک

در طول سالها، تجزیه و تحلیل های سیتوژنتیک تا حد زیادی تکامل یافته و به بخشی از آزمایشات آزمایشگاهی معمول تبدیل شده اند. بررسی های سیتوژنتیک بمنظور تعیین انواع ناهنجاری های تعدادی کروموزومی مانند آنوپلوئیدی ها و ناهنجاری های ساختاری از قبیل حذف ها، اضافه شدن ها، جابه جایی های متعادل یا نامتعادل، وارونگی ها و ... در مراحل قبل یا بعد از تولد برای تشخیص، پیش آگهی و انتخاب درمان مناسب انجام می گردند.

مولکولار

مولکولار

حساب کاربری

سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.